Zalety dla korzystającego z leasingu

Główna zaletą leasingu jest możliwość finansowania do 100% inwestycji. Leasing umożliwia sfinansowanie ze środków obcych większej części lub nawet całości kosztów inwestycji korzystającego, stanowiąc względem tradycyjnych źródeł dodatkowe źródło finansowania. Zakres finansowania w ramach leasingu jest z reguły szerszy niż przy sprzedaży na raty lub najmie – sprzedaży. Finansowaniem mogą być objęte nawet koszty dostarczenia i zainstalowania przedmiotu leasingu. W rezultacie korzystający może zachowaną rezerwę gotówkową przeznaczyć na inne cele, na przykład na inwestycje, których nie mógłby sfinansować w drodze leasingu, ponieważ koszty korzystania z przedmiotu leasingu zostaną pokryte z bieżących przychodów, jakie ten przedmiot będzie przynosił. Uiszczanie opłat leasingowych z przychodów uzyskiwanych w wyniku korzystania z przedmiotu leasingu zabezpiecza również przed skutkami inflacji.

Główne zalety dla korzystającego:
·        Elastyczność finansowania inwestycji
·        Uniknięcie początkowych nakładów inwestycyjnych
  • Rozszerzenie możliwości kredytowych
  • Zmniejszenie całkowitych kosztów inwestycji
  • Korzyści podatkowe
  • Umożliwienie dostępu do nowych technologii

Obowiązki korzystającego z leasingu

Podstawowym obowiązkiem korzystającego jest spłata rat. Uiszczając je klient zwraca w postaci świadczenia pieniężnego wartość kredytu rzeczowego, który zaciągnął w firmie leasingowej. Wielkość tego świadczenia zależy przede wszystkim od wartości rzeczy, określonej ceną zakupu przez finansującego, która stanowi główny składnik kosztów nabycia rzeczy, od okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta, od wysokości opłaty początkowej oraz wartości wykupu, często nazywanej wartością rezydualną. Zapłata poszczególnych rat leasingu nie stanowi samoistnych świadczeń okresowych, ponieważ wszystkie te raty składają się na określoną z góry sumę. Raty leasingu mogą być uiszczane w różnych okresach czasu, najczęściej miesięcznych. Mogą być w różnej wysokości, w zależności od wcześniejszych ustaleń. W celu utrzymania realnej wartości ekonomicznej świadczenia (tzn. dostosowanie wysokości rat leasingu do zmian siły nabywczej pieniądza), strony uzgadniają klauzule zmienności rat leasingu. Najczęściej takie uprawnienia ma finansujący i może on je stosować według dokładnie określonych warunków przez obydwie strony.

www.blogchemistry.com - WordPress Themes